Lietošanas noteikumi

1. NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA UN INTERPRETĒŠANA

1.1. Šis dokuments ir līgums starp Atradumi.lv (turpmāk – ATRADUMI.LV) un Jums (turpmāk – Klients vai Jūs) par vietnes www.atradumi.lv (turpmāk – Vietne) lietošanu.
1.2. ATRADUMI.LV ir atrasto un pazaudēto mantu portāls (platforma), kurā ikviens Vietnes apmeklētājs, kurš vēlas ievietot savus sludinājumus, ievērojot Vietnes sistēmas noteikumos noteiktās prasības.
1.3. Izmantojot Vietni, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar šī līguma noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – Noteikumi), piekrītat Noteikumiem un apņematies tos ievērot.
1.4. Vietnes lietošana šo Noteikumu izpratnē ietver visu un jebkuru darbību veikšanu pēc tam, kad Klients ir pieslēdzies Vietnei, izmantojot interneta pieslēgumu. Šo Noteikumu izpratnē pakalpojumi ietver visas un jebkuras Klienta darbības, ko viņš var veikt Vietnē, tostarp sludinājumu ievietošanu, publicētās informācijas lasīšanu, jautājumu rakstīšanu, tiešu ziņojumu rakstīšanu, jebkāda veida informācijas iesniegšanu, sūtīšanu un saņemšanu un (vai) dati, bet bez ierobežojumiem (“Pakalpojumi”). Izmantojot Vietni un/vai Pakalpojumus jebkādā veidā un formā, Klients bez nosacījumiem un neatsaucami apņemas ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās prasības. Ja Klients bez nosacījumiem un neatsaucami nepiekrīt uzņemties un pildīt visus šajos Noteikumos paredzētos pienākumus, viņam nav tiesību izmantot nekādus Pakalpojumus un/vai Vietni.
1.5. Daļa no Vietnē sniegtajiem Pakalpojumiem Klientam tiek sniegti par maksu (turpmāk – Maksas pakalpojumi). Maksas pakalpojumi ir aprakstīti un norādīti Vietnē, to cena ir norādīta konkrēta Maksas pakalpojuma pasūtījuma lapā. Tālāk šajos Noteikumos atsauce uz “Pakalpojumiem” ietver visus Pakalpojumus, tostarp Maksas pakalpojumus, un atsauce uz “Maksas pakalpojumi” ietver tikai tos Pakalpojumus, par kuriem Klients maksā maksu.
1.6. Visi Klienti ir sadalīti privātos klientiem un organizācijās.
1.7. Ja kāds šo Noteikumu noteikums ir pretrunā ar likumu vai kāda iemesla dēļ kļūst daļēji vai pilnībā spēkā neesošs, tas nepadara pārējos Noteikumu noteikumus par spēkā neesošiem.

2. VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

2.1. ATRADUMI.LV nodrošina Klientiem virtuālo telpu, t.i., Vietni, kurā Klientiem ir iespēja publicēt savus sludinājumus par meklētajām vai atrastajām precēm (turpmāk – Sludinājumi), lasīt Sludinājumus, meklēt Sludinājumus un izmantot citus Pakalpojumi.
2.2. Klients atzīst un piekrīt, ka viņš, nevis ATRADUMI.LV ir atbildīgs par visu Saturu, ko viņš saņem, nosūta vai citādi pārraida, izmantojot Vietni un/vai Pakalpojumus. Saturs šajos noteikumos nozīmē Reklāmu, kā arī visu un jebkādu informāciju, tostarp, bet ne tikai, datus, datu bāzes, simbolus, tekstu, fotogrāfijas, attēlus, video materiālus, dokumentus, komentārus, ziņas, ko Klients sniedz, saņem, uzglabā. , sūta, saņem vai pārraida, izmantojot Pakalpojumus un/vai Vietni (turpmāk – Saturs).
2.3. Klients saprot un piekrīt, ka ATRADUMI.LV nekontrolē citu Vietnes lietotāju, apmeklētāju vai trešo personu Saturu, ko Klients var saņemt, lasīt vai kā citādi uzzināt, izmantojot Vietni vai Pakalpojumus, tāpēc ATRADUMI.LV nebūs atbildīgs par precizitāte, integritāte un (vai) kvalitāte.
2.4. Klients saprot un piekrīt, ka ATRADUMI.LV ir tiesības, bet ne pienākums, pēc saviem ieskatiem pārbaudīt Klienta saņemto un pārsūtīto Saturu, lai atklātu Saturu, ko ATRADUMI.LV atzinusi par nevēlamu vai pārkāpj šos noteikumus. Noteikumi un, ja šāds Saturs tiek atklāts, noņemt vai bloķēt šādu Saturu Jebkura satura pārsūtīšana.
2.5. ATRADUMI.LV nekādā veidā nepiedalīsies pārdošanā vai citos darījumos, kas saistīti ar Vietnē piedāvātajām precēm un/vai pakalpojumiem vai Reklāmām starp Klientiem (vai kā starpnieks, pilnvarotā persona, pārstāvis vai jebkādā citā veidā). ATRADUMI.LV nebūs Klienta aģents, pārstāvis, starpnieks utt.
2.6. Jebkāda informācijas publicēšana un/vai padarīšana publiski pieejama Vietnē nav uzskatāma par ATRADUMI.LV piedāvājumu (oferta) noslēgt darījumu.
2.7. Klienta noslēgtais Līgums par Reklāmas izvietošanu Vietnē ir ierobežots, Sludinājumi lielākajā daļā kategoriju ir spēkā 60 dienas. Klients var lauzt līgumu agrāk, pēc savas iniciatīvas dzēšot Sludinājumu, taču nauda par neizmantoto Sludinājuma ievietošanas laiku netiek atgriezta. Papildinformāciju skatiet 6.6. noteikumā. punktu.
2.8. Visi ziņojumi un informācija starp Klientu un ATRADUMI.LV tiks nosūtīti elektroniski uz šajos Noteikumos vai Vietnē norādītajām adresēm, ja vien šajos noteikumos nav norādīts citādi.

3. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

3.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni un visu tās saturu un datubāzi, ieskaitot autortiesības, rūpnieciskā intelektuālā īpašuma tiesības, know-how, komercnoslēpumus un ražošanas noslēpumus, pieder ATRADUMI.LV vai ATRADUMI.LV likumīgi izmanto trešo personu piešķirtās tiesības.
3.2. Visas tiesības uz Vietni un tajā esošajiem darbiem tiek paturētas. Nekādu Saturu vai citu informāciju Vietnē nedrīkst reproducēt, padarīt publiski pieejamu vai izplatīt bez iepriekšējas rakstiskas ATRADUMI.LV piekrišanas.
3.3. Visas preču zīmes, kas ir uzrādītas Vietnē, pieder ATRADUMI.LV vai tās likumīgi izmanto ATRADUMI.LV, izņemot tās preču zīmes, kuras ir augšupielādējuši Vietnes lietotāji.
3.4. Izmantojot Vietni vai Pakalpojumus un nodrošinot, ievadot vai citādi nosūtot Saturu, Klients uz neierobežotu laiku piešķir ATRADUMI.LV visas mantiskās autortiesības, kas nepieciešamas ATRADUMI.LV no šiem Noteikumiem izrietošo tiesību un pienākumu īstenošanai. neierobežotā teritorijā un maksimāli likumā atļautajā apjomā, tostarp, bet ne tikai:
3.4.1. tiesības reproducēt, mainīt, tulkot, publiski izziņot un darīt publiski pieejamu un izplatīt jebkādā veidā vai veidā, pārdodot, iznomājot, nodrošinot lietošanā vai citādi nododot īpašumtiesības vai pārvaldību Klienta nodrošinātajam Saturam;
3.4.2. tiesības veidot atvasinātus darbus no Klienta nodrošinātā Satura.
3.5. Puses vienojas, ka katru reizi, kad Klients iesniedz jebkādu Saturu, Klients apstiprina un garantē ATRADUMI.LV, ka tam ir visas tiesības, atļaujas, piekrišanas un/vai licences veikt darbības ar Saturu, ko Klients veic, tostarp tiesības. izmantot Satura objektos esošās preču zīmes un autortiesības, publicēt Saturu, padarīt to publiski pieejamu.

4. REKLĀMAS SATURA, FORMA UN CITIEM ATRADUMI.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM PRASĪBAS

4.1. Klients apņemas:
4.1.1. izmantojot Vietni un/vai Pakalpojumus, ievērot un nepārkāpt noteiktās uzvedības un morāles normas, nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, tai skaitā intelektuālā īpašuma aizsardzību regulējošos tiesību aktus, personas datu aizsardzība, reklāmas regulēšana un citi;
4.1.2. neveikt nekādas darbības, kas ir pretrunā ar piemērojamiem likumiem, labiem tikumiem vai pārkāpj trešo personu tiesības, tostarp, bet ne tikai:
4.1.2.1. neizmantot Pakalpojumus un/vai Vietni veidā, kas var apdraudēt ATRADUMI.LV sniegto pakalpojumu pareizu darbību, ATRADUMI.LV servera drošību un integritāti vai ierobežot ATRADUMI.LV spēju pienācīgi nodrošināt jebkuru pakalpojumus citām personām, kā arī ierobežot citu personu iespējas izmantot jebkādus ATRADUMI.LV sniegtos pakalpojumus;
4.1.2.2. neizlikt, nepublicēt, sūtīt, izplatīt vai jebkādā citā veidā nepārsūtīt ar likumu aizliegtu vai ierobežotu, nepatiesu, maldinošu, apmelojošu, draudošu, diskriminējošu, maldinošu, pornogrāfisku, nacionālu, etnisku, rasu, reliģisku vai reliģisku naidu kūdošu materiālu, Saturs, kas pārkāpj fizisko personu tiesības, kā arī jebkurš cits Saturs, kas var pārkāpt tiesību aktu prasības, būtu uzskatāms par tiesību aktos noteikto normu pārkāpšanu vai mudinātu uz rīcību, kas pārkāpj tiesību aktu prasībām vai radītu jebkādu tiesisku. atbildība par ATRADUMI.LV;
4.1.2.3. nepublicēt un neizplatīt saites uz Saturu, kas var tikt uzskatīts par tādu, kas pārkāpj piemērojamo tiesību aktu prasības vai trešo personu tiesības;
4.1.2.4. neizmantot Pakalpojumus un/vai Vietni, lai veiktu darbības, kas varētu kaitēt jebkurai personai, to īpašumam vai tiesiskajām interesēm;
4.1.2.5. neizplatīt nevēlamu reklāmu, ļaunprātīgu programmatūru un citu nevēlamu Saturu, kā arī nesūtīt e-pastus un citus elektroniskus ziņojumus ar nolūku ietekmēt vai apzinoties, ka tas ietekmēs uzņēmumam piederošo datortīklu vai datortehnikas darbību. datortīklu īpašnieki;
4.1.2.6. nepiedāvāt savas personīgās preces un/vai pakalpojumus;
4.1.2.7. neizmantot Vietni un/vai Pakalpojumus nelikumīgu darbību vai darījumu veikšanai vai krāpšanai;
4.1.2.8. nereklamēt un nepublicēt informāciju, kurā ir minētas trešās personas, kas tieši vai netieši konkurē ar ATRADUMI.LV vai šo personu mantas. ATRADUMI.LV konkurenti ir jebkuras personas, kas veido, sagatavo, pārvalda vai administrē tīmekļa vietnes, kas saistītas ar atrasto un pazaudēto mantu sludinājumiem, kā arī ar šādiem tiešajiem konkurentiem saistītas personas. ATRADUMI.LV ir tiesības norādīt Klientam savus konkurentus un šādas personas tiks uzskatītas par ATRADUMI.LV konkurentiem šajā 4.1.2.8. punkta izpratnē no brīža, kad ATRADUMI.LV par tiem informē Klientu.
4.1.2.9. neievākt, nekrāt, nepārsūtīt uz citiem plašsaziņas līdzekļiem, nedarīt publiski pieejamus, nepublicēt un neizplatīt Vietnes lietotāju datus vai datus par jebkādām Vietnes lietotāju darbībām, tai skaitā datus par piedāvātajām un/vai meklētajām precēm un /vai pakalpojumi, to cenas utt.;
4.1.3. sniegt pareizu un pilnīgu informāciju par sevi, tostarp savu īsto e-pasta adrese, tālruņa numurs un nosaukums;
4.1.4. sniegt objektīvu, pareizu, nemaldinošu, izsmeļošu un detalizētu informāciju par mitināto(-ām) vienumu(-iem);
4.1.5. uzglabāt Klienta pieslēgšanās vārdu un paroli (ja Klientam ir sniegta) tādā veidā, lai to nevarētu uzzināt trešās personas, izņemot personas, kuras Klients ir pilnvarojis pārstāvēt Klientu, izmantojot Pakalpojumus;
4.1.6. nekavējoties paziņot ATRADUMI.LV par jebkurām izmaiņām Klienta sniegtajā informācijā (īpaši norādītajā, reģistrējoties Vietnē) un/vai datos, mainot informāciju Vietnes veidlapā;
4.1.7. nekavējoties e-pastu paziņot ATRADUMI.LV pa pastu, ja Klienta lietotājvārds un/vai parole, kas ir nepieciešami Vietnes lietošanai, ir nozaudēti vai kļuvusi zināma trešajām personām;
4.1.8. vienā Reklāmā reklamēt un/vai reklamēt ne vairāk kā vienu vienību, kā arī nereklamēt un/vai nepublicēt vairākas Reklāmas, kas reklamē vienu un to pašu preci;
4.1.9. publicēt reklāmas to saturam atbilstošās tematiskās jomās;
4.1.10. publicētajā Reklāmā nerakstiet tekstu ar lielajiem burtiem;
4.1.11. neizlikt bezjēdzīgas reklāmas vai reklāmas ar bezjēdzīgām simbolu un/vai vārdu secībām;
4.1.12. vienā reklāmā reklamē vienu preci, nevis vairākas;
4.1.13. kontaktinformācija, preču apraksti jānorāda tikai tam paredzētajās vietās. Reklāmas virsrakstā neizmantojiet vietņu adreses un/vai uzņēmumu nosaukumus;
4.1.14. nodrošināt, lai reklāmās parādītajās fotogrāfijās būtu redzamas patiesās sludinājumu tekstā reklamētās preces. Tāpat pārliecinieties, ka fotogrāfijas ir skaidras, bez papildu dekorācijām, grafiskiem elementiem;
4.1.15. Sludinājuma fotogrāfijās neliec nekādus maketus, sludinājumus, dažādu tekstuālu informāciju utt.
4.1.16. norēķināties ar ATRADUMI.LV par sniegtajiem Maksas pakalpojumiem šo noteikumu 6.punktā paredzētajā veidā.
4.2. Izmantojot jebkuru Pakalpojumu, Klients apliecina, ka:
4.2.1. pienācīgi pildīs savus pienākumus, kas noteikti Noteikumu 4.1.1. – 4.1.16. punktos;
4.2.2. saprot, ka Klientam var būt pienākums maksāt nodokļus, kas saistīti ar Pakalpojumu izmantošanu un/vai ienākumiem, kas gūti no Pakalpojumu izmantošanas (piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, PVN u.c.);
4.2.3. saprot un piekrīt, ka, Klientam akceptējot šos Noteikumus, starp Klientu un ATRADUMI.LV tiek izveidotas tikai tādas tiesiskās attiecības, kādas tieši un nepārprotami paredz šie Noteikumi;
4.2.4. saprot un piekrīt, ka gadījumā, ja lietotājvārds un parole, kas ir nepieciešami Vietnes lietošanai, kļūst zināmi trešajām personām, šīs trešās personas var uzņemties saistības, kas kļūs saistošas Klientam, un apņemties uzņemties un pienācīgi pildīt šādas saistības. , un ATRADUMI.LV nav pienākuma pārbaudīt lietotāja identitāti nekādā veidā, izņemot lietotājvārda un paroles pārbaudi;
4.2.5. saprot un piekrīt, ka ATRADUMI.LV apstrādā un pārvalda Klienta personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Noteikumu 7.punktu;
4.2.6. saprot un piekrīt, ka Klienta augšupielādētie Sludinājumi un Saturs, izņemot kontaktinformāciju, var tikt attēloti ne tikai Vietnē, bet arī ATRADUMI.LV sociālo tīklu kontos.
4.3. Papildus noteikumu 4.2.1. – 4.2.6.punktos sniegtajiem apliecinājumiem Klients vecumā no 7 līdz 18 gadiem apliecina, ka:
4.3.1. pirms sludinājuma vai sludinājumu ievietošanas ir saņēmusi likumīgo pārstāvju (piemēram, vecāku) piekrišanu;
4.3.2. pilnībā apzinās visus Noteikumu nosacījumus un saprot, ka Vietnes un pakalpojumu izmantošana var radīt juridisku pienākumu iegādāties vai pārdot produktu vai pakalpojumu.

5. ATRADUMI.LV TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. ATRADUMI.LV ir tiesības:
5.1.1. uz laiku ierobežot visa Klienta satura vai tā daļas pieejamību, kā arī ierobežot vai uz laiku pārtraukt visu vai daļu Pakalpojumu sniegšanu:
5.1.1.1. ja Klients nepilda vai nepienācīgi pilda šajos noteikumos uzņemtās saistības vai neievēro noteiktos aizliegumus vai ierobežojumus;
5.1.1.2. ja, pēc ATRADUMI.LV ieskatiem, to prasa Vietnes tehniskā apkope un/vai atjaunināšana;
5.1.1.3. ja to pieprasa kompetentās institūcijas vai ja tas nepieciešams Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos;
5.1.1.4. ja tas nepieciešams, lai aizsargātu ATRADUMI.LV vai trešo personu tiesības un likumīgās intereses;
5.1.1.5. ja ATRADUMI.LV rodas aizdomas, ka Klients, izmantojot Pakalpojumus, ir radījis vai var radīt draudus citu Vietnes Klientu drošībai;
5.1.1.6. ja Klients nodara kaitējumu ATRADUMI.LV, tai skaitā, bet ne tikai ATRADUMI.LV labajam vārdam un/vai reputācijai, izmantojot Pakalpojumus, Vietni un (vai) ievietojot Sludinājumus;
5.1.1.7. citos Noteikumos noteiktajos gadījumos;
5.1.2. jebkurā laikā ierobežot Klienta iespējas ievietot Sludinājumus un/vai citu Saturu un/vai tiešos ziņojumus un pēc saviem ieskatiem izņemt Sludinājumus vai jebkuru citu Saturu no Vietnes, ja, pēc ATRADUMI.LV ieskatiem, tie pārkāpj šo noteikumu, piemērojamo tiesību aktu noteikumi vai ir pretrunā ar labiem tikumiem;
5.1.3. mainīt Sludinājumus un jebkuru citu Saturu, ja Klients ir izvēlējies nepareizu veidu, kategoriju vai sniedzis nepatiesu informāciju un/vai pārkāpis šo Noteikumu nosacījumus;
5.1.4. ATRADUMI.LV ir tiesības jebkurā laikā Vietnes robežās pēc saviem ieskatiem mainīt vai reorganizēt Sludinājumus, pārvietot tos uz citām tematiskajām zonām, nemainot Klienta informāciju, lai padarītu Vietnes lietošanu ērtāku;
5.1.5. ATRADUMI.LV ir tiesības (bet ne pienākums) jebkurā laikā uzraudzīt Klienta darbības Vietnē, tai skaitā uzraudzīt Klienta Sludinājumus un/vai tiešos ziņojumus. Izmantojot likumīgus līdzekļus, ATRADUMI.LV ir tiesības izmeklēt jebkurus Noteikumu pārkāpumus;
5.1.6. ATRADUMI.LV ir tiesības pēc saviem ieskatiem anulēt Klienta kontu, ja Klients ir saņēmis vismaz divas negatīvas atsauksmes no cita Klienta. Pēc tam, kad Klients saņems trešo negatīvo atsauksmi no cita Klienta, ATRADUMI.LV dzēsīs Klienta kontu. Tāpat ATRADUMI.LV ir tiesības pēc saviem ieskatiem anulēt Klienta kontu, ja Klients ir pārkāpis Noteikumus vairāk nekā 3 reizes. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par lēmumu par konta darbības pārtraukšanu, nosūtot e-pastu uz vēstuli uz adresi info@atradumi.lv . ATRADUMI.LV lēmums ir galīgs;
5.1.7. ATRADUMI.LV ir tiesības bez brīdinājuma dzēst Klienta kontu, ja tam nav piekļūts vairāk kā 2 (divus) gadus;
5.1.8. ATRADUMI.LV ir tiesības saņemt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Vietnē norādītajām cenām. Šim nolūkam pēc Klienta pieprasījuma ATRADUMI.LV izsniegs Klientam rēķinu;
5.1.9. Ja klients pārkāpj savus Noteikumu 4.1.1. – 4.1.16. punktu, ATRADUMI.LV ir tiesības pieprasīt no Klienta līgumsoda samaksu;
5.1.10. bez atsevišķa brīdinājuma Klientam izmantot trešās personas jebkuru ar šiem Noteikumiem saistītu darbību veikšanai, kā arī nodot trešajām personām to tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem vai to daļas.
5.1.11. noņemt Klienta augšupielādētās fotogrāfijas, kurās ir redzamas citu platformu ūdenszīmes, bez atsevišķa paziņojuma Klientam.
5.2. Par sankcijām, kas tiks piemērotas par Noteikumu pārkāpšanu, Klients tiek informēts uz reģistrācijas laikā norādīto e-pastu. pa pastu Noteikumu pārkāpuma gadījumā papildus pasūtītie Pakalpojumi tiek atcelti un nauda netiek atgriezta.
5.3. Organizācija tiks informēta pa norādīto saziņas e-pastu. pa pastu ne agrāk kā 30 dienas iepriekš par ATRADUMI.LV lēmumu pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu un vienlaikus informēt par šāda lēmuma iemesliem. Šis brīdinājuma termiņš netiek piemērots, ja Organizācija vairākas reizes sistemātiski pārkāpusi Noteikumus un rezultātā Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta. Šādā gadījumā Organizācija informē ATRADUMI.LV pa e-pastu par šāda lēmuma iemesliem. pa pastu bez liekas kavēšanās.
5.4. Puses vienojas, ka ATRADUMI.LV ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Vietnes darbību.

6. MAKSAS PAKALPOJUMI

6.1. Maksas pakalpojumi un to izmantošanas kārtība ir aprakstīta un norādīta Vietnē, un to cena ir norādīta katra konkrētā Maksas pakalpojuma pasūtījuma lapā.
6.2. Klients saprot un piekrīt, ka Maksas pakalpojumi var tikt sniegti tikai pēc tam, kad Klients ir samaksājis ATRADUMI.LV par Maksas pakalpojumiem Vietnē norādītajā kārtībā. ATRADUMI.LV ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt jebkura Maksas pakalpojuma apmaksas apmēru un apmaksas kārtību.
6.3. Pēc Klienta iespēju izmantot Maksas pakalpojumus ierobežošanas vai apturēšanas vai ja Klients Maksas pakalpojumus nesaņem vai nesaņem laikā citu iemeslu dēļ, kas nav Klienta šo Noteikumu pārkāpums un šo noteikumu 5.1.6. punktā norādītais gadījums, ATRADUMI.LV pēc Klienta pieprasījuma apņemas pagarināt Maksas pakalpojumu sniegšanu Klientam uz laiku, kurā Maksas pakalpojumi netika sniegti, vai bez maksas sniegt Maksas pakalpojumus, kas ir analogi tiem Maksas pakalpojumiem. netiek sniegti (ja Maksas pakalpojumi nav nepārtraukti pēc būtības).
6.4. Maksājums par Reklāmām un Saturu, kas tika atcelts un/vai noņemts, Klientam pārkāpjot šo Noteikumu nosacījumus, netiek atmaksāts.
6.5. ATRADUMI.LV ir tiesības ierobežot vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Klientiem uz saprātīgu laika periodu nepieciešamo Vietnes profilaktisko darbu laikā. Šādā gadījumā Klients, kurš izmanto Maksas pakalpojumus, tiek informēts par preventīvo darbu sākšanu ar paziņojumu (atkarībā no tā, kādus Pakalpojumus Klients izmanto – ar e-pastu un/vai citu paziņojumu) ne vēlāk kā 24 stundas pirms sākuma. no darbiem. Šādā gadījumā ATRADUMI.LV var, bet nav pienākuma, pagarināt Maksas pakalpojumu sniegšanu Klientam uz laika posmu, kurā Maksas pakalpojumi netika sniegti, vai sniegt Maksas pakalpojumus bez maksas, analogi Maksas pakalpojumiem. kas netika sniegti (ja Maksas pakalpojumiem nav nepārtraukta rakstura).
6.6. Viens Maksas pakalpojuma pasūtījums dod Klientam tiesības izvietot vienu Reklāmu, ja konkrētam Pakalpojumam nav noteikts citādi. Pēc Maksas pakalpojuma izvēles uz noteiktu laiku (piemēram, 60 dienas vai vairāk), Klients apņemas izmantot šo Pakalpojumu ne mazāk kā visu Maksas pakalpojuma darbības laiku (turpmāk – Minimālais periods). Ja Sludinājuma darījums notiek pirms Minimālā perioda beigām (piemēram, prece ir atrasta u.tml.), vai arī, ja Klients pats atceļ Sludinājumu, vai arī, ja Reklāma tiek atcelta Klienta vainas dēļ, nauda par neizmantotais Minimālais periods netiek atgriezts Klientam un netiek pārskaitīts nākamās Reklāmas apmaksai. Pēc Reklāmas darījuma veikšanas Klientam ir jānoņem Sludinājums vai jāatzīmē marķieri kā “Atrasts”, lai nemaldinātu citus Vietnes apmeklētājus.
6.7. Pēc Sludinājuma darījuma veikšanas Minimālā perioda atlikums netiek pārskaitīts uz citu Sludinājumu un Klients nevar ievietot jaunu (citu) Sludinājumu vecā Sludinājuma vietā. Ja Klients ir pieteicis (plāno piemērot) Maksas pakalpojumu citai Reklāmai, ATRADUMI.LV ir tiesības atcelt šo Reklāmu un brīdināt Klientu vai pieprasīt samaksu par šādu Reklāmu kā par tikko publicētu Reklāmu. Šāda Reklāma tiks rādīta tikai pēc atbilstošas samaksas par to. Ja klients nepiekrīt maksāt, Sludinājums tiek atcelts.
6.8. Ja līgums par Pakalpojumu sniegšanu Klienta vainas vai viņa iniciatīvas dēļ tiek izbeigts pirms Minimālā perioda beigām, Klientam ir jāmaksā ATRADUMI.LV kompensācija, kas vienāda ar komisijas maksas daļu par konkrēto Klienta pasūtīto Maksas pakalpojumu no plkst. atcelšanas dienas līdz Minimālā perioda beigām. Šī atlīdzība tiek ieturēta no Klienta apmaksātā Maksas pakalpojuma cenas.

7. PERSONAS DATI

7.1. ATRADUMI.LV apstrādā, t.i., apkopo, izmanto, uzglabā, pārsūta tikai likumīgi, pārskatāmi un godīgi, iepriekš noteiktiem mērķiem un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams mērķu sasniegšanai. ATRADUMI.LV apstrādā klienta personas datus saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī ATRADUMI.LV Privātuma politikā noteikto kārtību.
7.2. ATRADUMI.LV nodrošina Klientu kā datu subjektu tiesības saskaņā ar Vispārīgo fizisko personu datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem tiesību aktiem. Klientu kā personas datu subjekta tiesības un to īstenošanas kārtība ir noteikta ATRADUMI.LV Privātuma politikā.

8. INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

8.1. ATRADUMI.LV apstrādā klienta personas datus tā, lai tiktu izmantoti atbilstoši tehniski vai organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu adekvātu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret nesankcionētu vai nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
8.2. ATRADUMI.LV atgādina, ka Klients ir atbildīgs par pieteikšanās datu konfidencialitāti. ATRADUMI.LV lūdz būt uzmanīgiem, lietojot un aizsargājot pieteikšanās datus. Klientam pēc darba pabeigšanas ir jāatsakās no pārlūkprogrammas, lai pārliecinātos, ka neviens nepiekļūs Klienta e-pastam, personiskajai informācijai, īpaši gadījumos, kad Klients izmanto publiski pieejamu datoru (piemēram, interneta kafejnīcā, bibliotēka).

9. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

9.1. Klients piekrīt, ka ATRADUMI.LV nav un nebūs atbildīgs par Vietnes un/vai Pakalpojumu darbības traucējumiem, kas nav radušies ATRADUMI.LV vainas dēļ, un par zaudējumiem vai bojājumiem, kas to rezultātā radušies Klientam vai trešajām personām.
9.2. ATRADUMI.LV neuzņemsies atbildību par ievietoto priekšmetu kvalitāti, daudzumu un/vai pilnīgumu.
9.3. Klients saprot un piekrīt, ka Vietne un/vai Pakalpojumi darbojas uz tāda pakalpojuma pamata, kā tas ir, un tāpēc tiek nodrošināti bez jebkādiem ATRADUMI.LV apstiprinājumiem vai garantijām, ka Vietne darbosies un Pakalpojumi darbosies. laikā, bez pārtraukumiem, kvalitatīvi, pilnā apjomā vai ka tas neradīs nekādas negatīvas sekas Klientam vai trešajām personām. ATRADUMI.LV nav un nebūs atbildīgs par Vietnēs esošās informācijas (izņemot pašu ATRADUMI.LV sniegto informāciju) nelikumību, neatbilstībām, neprecizitātēm vai kļūdām un no tā izrietošajām negatīvajām sekām Klientam vai trešajām personām.
9.4. ATRADUMI.LV nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem un/vai zaudējumiem, kas Klientam var rasties, izmantojot Vietni un/vai Pakalpojumus un nosūtot, ievietojot un jebkādā citā veidā pārraidot vai padarot publiski pieejamu jebkādu informāciju, tostarp tiešos ziņojumus.
9.5. Klients saprot un piekrīt, ka ATRADUMI.LV, ņemot vērā šo Noteikumu 9.1. punktu un 9.3. punktu, nekad un nekāda iemesla dēļ nebūs atbildīgs par visām savām darbībām vai bezdarbību, kas saistītas ar Klienta Vietnes un/vai Pakalpojumu lietošanu un šo noteikumu ievērošanu. Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkāda veida bojājumu vai zaudējumu atlīdzināšanu, kas viņam vai trešajām personām jebkādā veidā var rasties, Klientam izmantojot Vietni vai Pakalpojumus vai tajā ietverto informāciju.
9.6. Klients apņemas nodrošināt, ka ATRADUMI.LV nekad nerodas juridiska atbildība, pienākums samaksāt, kompensēt vai citādi kompensēt jebkādus zaudējumus, bojājumus vai citus izdevumus, kas radušies, Klientam izmantojot Vietni un/vai Pakalpojumus.
9.7. Klients saprot un piekrīt, ka ATRADUMI.LV nav un nebūs atbildīgs par Pakalpojumiem, kas Klientam nav sniegti vai nav sniegti laikā trešo personu vainas dēļ, tai skaitā, bet ne tikai, interneta, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji, e. – pasta pakalpojumu sniedzēji vai citi. Ja Klients nevar izmantot Maksas pakalpojumus trešo personu vainas dēļ, samaksa par Maksas pakalpojumiem Klientam netiek atgriezta.

10. NOTEIKUMU IZMAIŅA

10.1. ATRADUMI.LV patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus jebkura leģitīma iemesla dēļ, piemēram, juridisku, regulējošu vai drošības apsvērumu dēļ, ņemot vērā piemērojamo tiesību aktu prasības.
10.2. Ar grozītajiem Noteikumiem Klients tiks iepazīstināts Vietnes lietošanas laikā. Tiek uzskatīts, ka ATRADUMI.LV un Klients ir faktiski vienojušies par grozīto Noteikumu piemērošanu, ja:
10.2.1. Klients neiebilst pret Noteikumu izmaiņām līdz izmainīto Noteikumu plānotajam spēkā stāšanās datumam un turpinās izmantot Vietni; un
10.2.2. Klients tika skaidri informēts par izmaiņām.
10.3. Ja Klients nepiekrīt mainītajiem un/vai papildinātajiem Noteikumiem, viņš zaudē tiesības izmantot Vietni un/vai Pakalpojumus.
10.4. Organizācijai ir tiesības lauzt ar ATRADUMI.LV noslēgto līgumu sakarā ar grozītajiem Noteikumiem, ja tā paziņo ATRADUMI.LV par līguma izbeigšanu pirms grozīto Noteikumu spēkā stāšanās. Šāda līguma laušana stājas spēkā 15 dienu laikā no paziņojuma par grozītajiem Noteikumiem saņemšanas. No šī termiņa Uzņēmējs var atteikties ar rakstisku paziņojumu vai ar savu rīcību, paužot šādu vēlmi.
10.5. Ja Organizācija pirms 15 dienu līguma izbeigšanas termiņa beigām, turpinot lietot Pakalpojumus vai Vietni, tostarp, bet ne tikai, pagarinot Pakalpojumus, pasūtot jaunus Pakalpojumus, rediģējot un/vai atjauninot Sludinājumus. , pēc Noteikumu izmaiņu stāšanās spēkā, apliecina, ka ir iepazinies ar šādām izmaiņām un pilnībā tām piekrīt.
10.6. Pirms Noteikumu grozīšanas Klientu pasūtītie Pakalpojumi tiek sniegti tajā laikā spēkā esošajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.
10.7. Tāpat ATRADUMI.LV ir tiesības bez iepriekšēja Klienta brīdinājuma vienpusēji mainīt un atjaunināt to preču un/vai pakalpojumu sarakstu, kuru pārdošana ir pretrunā ar tiesību aktiem un/vai morāles un ētikas normām, kas norādītas 4.1. Šo noteikumu .2.6.

11. PAKALPOJUMU IZMAIŅAS

11.1. Klients piekrīt, ka ATRADUMI.LV jebkurā laikā var turpināt attīstīt Vietni un piedāvāto Pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu pareizu Pakalpojumu sniegšanu vai citu saistītu iemeslu dēļ (piemēram, tehnisko prasību vai drošības aspektu izmaiņas), kā kā arī, lai nodrošinātu sniegto Pakalpojumu kvalitāti un piedāvājumu un pielāgotos klientu vajadzībām. Līdz ar to ATRADUMI.LV var vienpusēji mainīt sniegtos Pakalpojumus un/vai to maksu, un tādā gadījumā Klientam pēc izmaiņu stāšanās spēkā nebūs iespējas turpināt izmantot nemainītos Pakalpojumus.
11.2. Šādu Pakalpojumu izmaiņu rezultātā Privātajam klientam nekādas papildu izmaksas neradīsies. ATRADUMI.LV informēs Privāto klientu par izmaiņām Pakalpojumos un Privātā klienta tiesībām atkāpties no maksas pakalpojumu līguma pa e-pastu. pa pastu 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā, sniedzot informāciju iepazīšanai ar plānotajām izmaiņām Pakalpojumos.
11.3. Privātajam klientam būs tiesības atkāpties no līguma par Maksas pakalpojumu sniegšanu 30 dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām saņemšanas vai no izmaiņu piemērošanas brīža (atkarībā no tā, kurš noticis vēlāk), ja Pakalpojumu maiņas rezultātā tiks veiktas izmaiņas. negatīva ietekme uz Privātā Klienta piekļuvi Maksas pakalpojumiem un to lietošanu, izņemot gadījumus, kad šādas nelabvēlīgas ietekmes ir nelielas.
11.4. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, Klients piekrīt, ka par jebkurām izmaiņām Pakalpojumos viņam tiks paziņots 30 dienas pirms to pieteikšanās sākuma pa e-pastu. pa e-pastu, ko Klients norādījis ATRADUMI.LV, reģistrējoties Vietnē.
11.5. Klients nepārprotami piekrīt pārbaudīt savu e-pastu vismaz reizi mēnesī. e-pasts, ko sniedz ATRADUMI.LV, reģistrējot savu kontu.

12. KLIENTA PRIVĀTĀS TIESĪBAS GADĪJUMĀ, GADĪJUMĀ, NESNIEDZOT MAKSAS PAKALPOJUMU VAI NEPIEMĒROTAS KVALITĀTES PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS GADĪJUMĀ.

12.1. Privātajam klientam ir tiesības pieprasīt, lai ATRADUMI.LV uzsāktu Maksas pakalpojumu sniegšanu, ja ATRADUMI.LV nepilda savu pienākumu nekavējoties pēc līguma noslēgšanas sākt sniegt Privāta klienta iegādātos Maksas pakalpojumus, ja vien puses nav vienojušās citādi. . Ja ATRADUMI.LV pēc šāda pieprasījuma iesniegšanas nesniedz Maksas pakalpojumus nekavējoties vai papildu termiņā, par kuru līgumslēdzējas puses ir skaidri vienojušās, Privātajam klientam ir tiesības vienpusēji lauzt Maksas pakalpojumu sniegšanas līgumu.
12.2. Ja tiek sniegti neatbilstošas kvalitātes Maksas pakalpojumi, Privātajam klientam ir tiesības pieprasīt, lai tiek novērsti Maksas pakalpojuma trūkumi, samazināta cena vai vienpusēji tiek lauzts līgums.
12.3. Privātajam klientam ir tiesības labot Maksas pakalpojuma trūkumus, izņemot gadījumus, kad to nav iespējams izdarīt vai ja tas radītu ATRADUMI.LV nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus, tai skaitā:
12.3.1. Maksas pakalpojuma vērtība, ja nebija defektu;
12.3.2. trūkumu nozīmīgums.
12.4. Privātajam klientam ir tiesības uz Maksas pakalpojuma cenas samazinājumu vai tiesības uz vienpusēju līguma laušanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
12.4.1. ATRADUMI.LV nav iespējams novērst Maksas pakalpojuma nepilnības, vai rezultātā ATRADUMI.LV rodas nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus;
12.4.2. ATRADUMI.LV nav novērsusi Maksas pakalpojuma trūkumus saprātīgā termiņā, bez maksas un neradot būtiskas neērtības Privātajam klientam, ņemot vērā Maksas pakalpojuma būtību, kas radīja nepieciešamību Privātajam klientam ;
12.4.3. Maksas pakalpojuma nepilnības parādījās pēc tam, kad ATRADUMI.LV mēģināja nodrošināt atbilstošu Maksas pakalpojuma kvalitāti;
12.4.4. trūkums ir būtisks;
12.4.5. ATRADUMI.LV ir paziņojis vai no apstākļiem kļuvis skaidrs, ka tas saprātīgā termiņā nenovērsīs Maksas pakalpojuma trūkumus vai radīs lielas neērtības Privātajam klientam.
12.5. Privātam klientam ir tiesības lauzt līgumu tikai tad, ja Maksas pakalpojuma trūkums nav mazsvarīgs.
12.6. Privātpersona izmanto savas tiesības lauzt līgumu, iesniedzot ATRADUMI.LV paziņojumu, kurā izteikts lēmums lauzt līgumu par Maksas pakalpojumu sniegšanu neatbilstošas kvalitātes dēļ. Izbeidzot līgumu, ATRADUMI.LV ne vēlāk kā 14 dienu laikā atgriež Privātajam klientam visas viņa samaksātās summas par periodu, kurā tika sniegti neatbilstošas kvalitātes Maksas pakalpojumi, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko Privātais klients izmanto, lai samaksātu par maksas pakalpojumiem

13. REITINGA NOTEIKŠANA

13.1. ATRADUMI.LV Ads meklēšanas algoritms, veidojot Ads meklēšanas rezultātus, ņem vērā šādus faktorus. Tas ir izstrādāts, lai palīdzētu Klientiem atrast atbilstošas reklāmas, un to var personalizēt katram Klientam, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā Klienta izvēlētais filtrs meklēšanas rezultātu attēlošanai.
13.2. ATRADUMI.LV, ranžējot Reklāmu meklēšanas rezultātus, paļaujas uz šādiem parametriem (svarīguma secībā):
13.2.1. Augstāk tiek rādītas izceltās un/vai izceltās reklāmas. Reklāmas izcelšanu un/vai izcelšanu var pasūtīt visi Klienti.
13.2.2. Ja Sludinājumiem nav izcelšanas un/vai izcelšanas, tad to sarindošanas kritēriji ir norādīti saraksta augšpusē. Iespējamie kritēriji ir: (i) jaunākais augšpusē, (ii) vecākais augšpusē.
13.2.3. Pēc teksta meklēšanas, pamatojoties uz atslēgvārdu, reklāmas tiek sarindotas savā starpā atkarībā no tā, cik labi tās atbilst meklēšanai, piemēram, vai atslēgvārds tika atrasts Reklāmas nosaukumā, Reklāmas kategorijas nosaukumā vai apraksts, cik reizes tas atkārtojas utt. Ja starp rezultātiem ir Reklāmas ar izcēlumiem un/vai izcēlumiem, tad tās tiek rādītas augstāk saskaņā ar 13.2.1. punktu secība. Apmeklētāji var mainīt kārtošanas kritērijus, pēc tam attiecīgi tiek pārkārtots Reklāmu saraksts, ignorējot zvaigžņu reklāmu daudzumu.
13.3. Visi Klienti var iegādāties Maksas pakalpojumus, atjaunināt vai atkārtoti ievadīt savas reklāmas, lai viņu reklāmas tiktu rādītas meklēšanas rezultātu augšgalā.

14. TIESĪBAS ATSAUKT LĪGUMU

14.1. Privātais klients apliecina, ka piekrīt, ka pēc apmaksas par Reklāmas izvietošanu ATRADUMI.LV un citu papildu Pakalpojumu iegādes, tie uzskatāmi par sniegtiem nekavējoties un to sniegšanu nevar atcelt, tāpēc Privātais klients piekrīt, ka viņš/ uz viņu neattiecas 14 dienu atteikuma tiesības no attālinātā līguma. Tāpēc pirms Pakalpojumu pasūtīšanas un apmaksas Privātajam klientam ir jāizvērtē sava vajadzība. Ja privātais klients noņem Sludinājumu, maina statusu vai pievieno atzīmi “Atrasts”, nauda par papildus pasūtīto Pakalpojumu netiek atmaksāta un tā derīguma termiņš netiek pagarināts vai pārskaitīts uz citu Sludinājumu.
14.2. Ja līgums tiek izbeigts Klienta vainas dēļ vai pēc viņa iniciatīvas pirms Minimālā perioda beigām, Klientam ir jāmaksā ATRADUMI.LV kompensācija, kas ir vienāda ar to konkrētās Pakalpojuma maksas daļu, kuru Klients samaksājis no atteikuma dienas līdz beigām. no Minimālā perioda. Šī atlīdzība tiek ieturēta no Klienta apmaksātā Maksas pakalpojuma cenas. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, ja Privātais klients lauž līgumu sakarā ar Maksas pakalpojumu sniegšanas izmaiņām, to nesniegšanu vai neatbilstošu kvalitāti saskaņā ar Noteikumu 11. un 12.nodaļā noteikto līguma laušanas kārtību.

15. DATU IZMANTOŠANA

15.1. ATRADUMI.LV apstrādā, t.i., vāc, izmanto, uzglabā, pārsūta tikai likumīgi, pārskatāmi un godīgi, iepriekš noteiktos veidos Klienta sniegtos vai ATRADUMI.LV citos veidos reģistrācijas laikā apkopotos personas un citus datus (turpmāk – Dati). vai vēlāk izmantojot ATRADUMI.LV mērķus, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams mērķu sasniegšanai. ATRADUMI.LV apstrādā Klientu datus saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī ATRADUMI.LV Privātuma politikā noteikto kārtību.

16. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

16.1. Uz noteikumiem attiecas Latvijas Republikas likumi.
16.2. Visas domstarpības, kas rodas starp ATRADUMI.LV un Klientu par šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu sarunu ceļā, šis strīds tiek galīgi izšķirams Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiesās Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
16.3. Privātam klientam vispirms rakstiski portālā ATRADUMI.LV ir jāiesniedz pieprasījums un/vai sūdzība par Vietnes ATRADUMI.LV darbību un pakalpojumiem un jānorāda savas prasības. Šādas vēstules lūdzam sūtīt uz info@atradumi.lv.

(automātiskais tulkojums no lietuviešu uz latviešu valodu)